Partnerské projekty

Název projektu: Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji

(zkrácený název "Podpora")

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00004

Doba realizace projektu: 1.12.2014 až 31.10.2015


Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměří na soby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace, atd.).

Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bude využití individuálního koučinku pro CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.

Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraji (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), Krajskou hospodářskou komoru ÚK (sdružení zaměstnavatelů), NNO – Omni Tempore o.p.s. a INTERAGENT a školu Evropskou obchodní akademii p.o. Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce ve všech zvolených regionech.

Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektu velmi osvědčila.

Projekt probíhá v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a je plánován na dobu 11 měsíců.


Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

·        vytvoření metodiky individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let

·        oslovení a výběr cílové skupiny do projektu

·        vybudování 5 informačně poradenských center v Děčíně, Litvínově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem sloužících cílové skupině

·        zajištění individuálního a skupinového poradenství účastníkům projektu

·        poskytnutí pracovní a bilanční diagnostiky pro vybrané účastníky projektu

·        realizaci motivačních a aktivizačních kurzů pro účastníky projektu

·        zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů

·        podporu vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání

·        realizaci doprovodných opatření pro odbourání bariér bránících klientům projektu účastnit se projektových aktivit

·        realizaci diseminačních aktivit k zaměstnavatelům v kraji

·        využití nástrojů na motivaci účastníků projektu a vyhodnocení realizace projektu


Cílové skupiny

·        Uchazeči/uchazečky o zaměstnání – starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 6 měsíců v evidenci Úp ČR)

·        Zájemci/zájemkyně o zaměstnání – starší 50 let


Informačně poradenská centra:

Informačně poradenské centrum DĚČÍN – Komenského náměstí 520/2, Děčín, v rámci Evropské obchodní akademie; kontaktní osoba: Václav Holoch, vholoch@oadc.cz; 608 944 244

Informačně poradenské centrum LITVÍNOV – Smetanova 483, Litvínov, 1. patro; kontaktní osoba: Ing. Radka Fantová, ipclitvinov@omni-tempore.cz; 734 314 681, od 1.4.2015 Žaneta Gongolová 734 851 124

Informačně poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro; kontaktní osoba: Mgr. Jana Fialová, ipcmost@omni-tempore.cz; 733 129 672

Informačně poradenské centrum TEPLICE – U Císařských lázní 352/19, Teplice, 3. patro; kontaktní osoba: Barbora Tošnerová, ipcteplice@omni-tempore.cz; 733 129 673

Informačně poradenské centrum ÚSTÍ NAD LABEM – Masarykova 55, Ústí nad Labem; kontaktní osoba: Martina Tovarová, info@interagent-os.cz; 777 261 059


Průběh projektu:

Na začátku realizace projektu byl vytvořen realizační tým a ustaveny strategické úrovně řízení projektu (KA01).

V první fázi realizace projektu bude vytvořena „Metodika individuálního koučinku s CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let“ (KA02), která se bude zakládat na speciálně formulovaných a řazených otázkách, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k řešenému tématu – tedy návratu na trh práce a udržení se tam, včetně uvědomění si, kam chce klient na pracovním trhu směřovat a kde vidí svou budoucnost. Metodika bude pilotně ověřena na 30 účastnících projektu v rámci realizace KA07.

Spolu s realizací výše zmíněných aktivit bude o počátku projektu probíhat cílené oslovení zástupců CS (KA03) uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti a věku nad 50 let. Předpokládá se, že do projektu vstoupí 140 zástupců CS v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Po jejich vstupu do projektu bude v rámci vytvořených Informačně poradenských center probíhat individuální, skupinové poradenství (KA04) a motivační a aktivizační kurzy (KA06). U vybraných účastníků bude zajištěna pracovní a bilanční diagnostika pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA05). Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA08) budou zajištěny pro cca 40 účastníků projektu. Kurzy budou vycházet ze zjištěných potřeb trhu práce, potřeb a požadavků zaměstnavatelů i účastníků projektu.

Všichni účastníci budou směřováni k návratu na trh práce. Pro 24 z nich bude umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo umístění na volné dotované pracovní místo formou dotovaného zaměstnání (KA09).

Všem účastníkům budou po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších než 5 hodin, péče o dítě, atd.) (KA10).

V průběhu realizace projektu a zejména pak na jeho závěru budou probíhat diseminační aktivity o nově vytvořeném produktu a realizaci projektu k subjektům na trhu práce v Ústeckém kraji. Bude se jednat o 3 vzdělávací diseminační workshopy pro zaměstnavatele s cílem motivovat je zaměstnávat osoby se zvýšenou potřebou péče na trhu práce (CS) a závěrečná konference, na které bude zhodnoceno pilotní ověření koučinku v praxi. Na závěrečné konferenci budou současně oceněni nejlepší účastníci projektu.


Realizační tým:

Příjemce – Ústecký kraj; kontaktní osoba – Mgr. Zuzana Bařtipánová, bartipanova.z@kr-ustecky.cz, 739 046 457, od 2.4.2015 Ing. Radka Fantová fantova.r@kr-ustecky.cz, 734 314 681

Partner 1 – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem; kontaktní osoba – Ing. Jaroslav Kunc

Partner 2 – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje; kontaktní osoba – Ing. Martina Francírková

Partner 3 – Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba – Ing. Michal Kožešník

Partner 4 – Interagent o.s.; kontaktní osoba – Mgr. Richard Červený

Partner 5 – Evropská obchodní akademie Děčín; kontaktní osoba – Mgr. Ladislav Kučera


Průběh realizace aktivit projektu:

Aktualizace ze dne 27.10.2015

Projekt Podpora zahájený 1.12.2014 spěje do finále, bude ukončen dne 31.10.2015. Byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 

V projektu byly využity jak osvědčené tak inovativní produkty - poradenské a motivační kurzy, řada rekvalifikačních kurzů (55 úspěšně rekvalifikovaných uchazečů), individuální poradenství, skupinové poradenství a nabídka zprostředkování dotovaných i nedotovaných míst, individuální koučink, praxe u zaměstnavatelů. Do projektu byli zapojení účastníci z řad uchazečů o zaměstnání z célého Ústeckého kraje v počtu 165 ve dvou cyklech, ti pak postupně absolvovali jednotlivé aktivity.

 

Výsledky projektu hodnotíme velmi pozitivně. Podařilo se nám navrátit uchazeče na trh práce, uplatnit se i v jiné profesi, než jaké bylo jejich původní vzdělání nebo praxe. Celkem našlo zaměstnání 74 účastníků.

 

Zde rozhovor se spokojeným účastníkem našeho projektu v čtrnáctideník Radnice 

http://www.mulitvinov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=8604&id_dokumenty=450692

 

Děkujeme všem partnerům, dodavatelům i účastníkům projektu za zdárný průběh realizace. yes

                

Aktualizace ze dne 21.10.2015

Na začátku projektu byla realizačním týmem upravena metodika "Ocenění nejlepších zástupců cílové skupiny", která byla vytvořena jako nový produkt. Metodika slouží v rámci projektu pro vyhodnocení nejlepších účastníků projektu, resp. těch účastníků, kteří v rámci projektu udělali největší posun pro to, aby se mohli vrátit, případně se již vrátili na trh práce. Hodnocení účastníků a účastnic projektu je pro každou relevantní aktivitu projektu a jako podklad jsou v rámci metodiky vytvořeny hodnotící dotazníky. Tyto jsou následně vyplňovány osobními poradci, koordinátory, lektory, případně dalšimi relevantními členy realizačního týmu. Účastníci byli hodnoceni z klíčových aktivit, jako jsou zřízení Informačně poradenských center, individuální poradenství, skupinové poradenství, Pracovní a Bilanční diagnostika, Motivační a aktivizační kurzy, Individuální koučink, Vzdělávací a rekvalifikační kurzy, vytváření pracovních míst a zprostředkování zaměstnání.

 

Na základě Metodiky ocenění nejlepších zástupců cílové skupiny byli nejlepší účastníci projektu oceněni na závěrečné konferenci, která se konala 20.10.15 v Mostě. Článek o závěrečné konferenci byl zveřejněn na stránkách týdeníku Homér. http://www.homerlive.cz/admin/data/36978_15_42_web.pdf  

 

Aktualizace ze dne 3.8.2015

Na základě výsledků z Pracovní a bilanční diagnostiky, návštěvnosti IPC a hodnocení účasti z Motivačních a aktivizačních kurzů byly účastníkům doporučeny rekvalifikační kurzy, které by nejlépe vyhovovaly osobnostnímu a pracovnímu potencionálu každého účastníka. Napříč všemi informačně poradenskými centry, které jsou zřízeny v ústeckém kraji, bylo zprostředkováno celkem 34 rekvalifikací, zatím úspěšně zakončilo 28 účastníků. Jednalo se o tyto kurzy - Pracovník v sociálních službách, Strážný, Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu, Poradce pro výživu, Obsluha osobního počítače, Obsluha motovozíku, Asistent pedagoga, Pracovník sociálních služeb, Mzdové účetnictví, Kosmetické služby. Kladně hodnotíme, že po úspěšném ukončení rekvalifikací se několika z nich podařilo uplatnit na trhu práce právě v oborech, ve kterých se rekvalifikovali.  

 

Aktualizace ze dne 5.7.2015

Na počátku realizace projektu Podpora byla odbornými kouči zpracována Metodika individuálního koučinku pro osoby nad 50 let, která byla následně ověřená v praxi. Obecně se dá říci, že se jednalo o osoby motivované, které na sobě chtějí pracovat, chtějí se vrátit na trh práce, ale zatím se jim to nedaří. V březnu a dubnu poradci vyplnili se všemi účastníky projektu z cílové skupiny dotazníky ke koučinku a vytipovávali nejvhodnější účastníky. Samotný koučink pak proběhl v květnu a červnu 2015. Účastníci měli k dispozici pracovní sešit, se kterým pracovali pod vedením koučů a postupně odhalovali přínos této aktivity pro svůj pracovní, ale i soukromý život. Byla zpozorována zvýšená aktivita účastníků na trhu práce. Na závěr obdrželi účastníci potvrzení o absolvování individuálního koučinku včetně zprávy. Celkem se jednalo o 30 účastníků - v Děčíně 7 účastníků, v Litvínově 5 účastníků, v Mostě 14 účastníků, v Teplicích 4 účastníci. Přesto že se jednalo o novou formu práce s účastníky, z jejich strany byla tato aktivita hodnocena kladně. 

 

Aktualizace ze dne 10.6.2015

V měsíci dubnu byla s uchazeči o zaměstnání uskutečněna pracovní a bilanční diagnostika. Do pracovní diagnostiky se zapojilo celkem 80 klientů u všech partnerů, z Mostu to byli 20 uchazečů, z Teplic 15 a z Litvínova taktéž 15.  V rámci bilanční diagnostiky se zapojilo celkem 30 klientů, z Mostu 10, z Teplic 5 a z Litvínova 6 uchazečů. S účastníky, kteří absolvovali bilanční diagnostiku, byl realizován individuální závěrečný rozhovor s psychologem + rozbor psychologické zprávy.

 

Od dubna do června 2015 někteří zástupci cílové skupiny uchazečů o zaměstnání absolvovali skupinové poradenství na různá témata související s trhem práce a zaměstnanosti, kde se zaměstnavatelé s uchazeči podělili o své zkušenosti a poznatky. Setkání zajišťovala KHK Ústí nad Labem. Na pohovorech byli přítomni, předseda krajské hospodářské komory Ing. František Jochman, dále ředitelka Ing. Martina Francírková, jednatelka společnosti JAPEK s.r.o. Helena Zemánková Týřová, lektoroval Bc. Karel Tichý DiS.

 

Od května do června 2015 absolvuje 30 zástupců cílové skupiny program individuální koučink v časové dotaci 10 hodin na jednoho účastníka. Konkrétně se jedná o  6 klientů z Litvínova, z Teplic 5 a z Mostu 13 účastníků.

 

V rámci projektu zajišťujeme pro účastníky zprostředkování dotovaných i nedotovaných míst. Do konce dubna bylo umístěno na trh práce na dotovaná pracovní místa celkem 24 uchazečů o zaměstnání. 

 

Od dubna 2015 byly zahájeny rekvalifikační kurzy, a to „Pracovník v sociálních službách“, „Strážný“ a „Asistent pedagoga“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky

 

Aktualizace ze dne 2.4.2015

K 2.4.2015 dochází ke změně na pozici projektové manažerky, kdy odcházející manažerku paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou nahradí Ing. Radka Fantová. Současně dochází ke změně osobní poradkyně v IPC Litvínov, kde bude působit paní Žaneta Gongolová.

 

Aktualizace ze dne 30.3.2015

V prosinci 2014 byly vytvořeny u partnera OMNI TEMPORE o.p.s. tři informačně poradenská centra (IPC Most, IPC Litvínov, IPC Teplice), které účastníci projektu navštěvují v průměru 2x do měsíce. Poradenská centra v Mostě, v Litvínově a v Teplicích jsou dispozici každý den. U partnera OMNI TEMPORE o.p.s. byla v jednotlivých okresech pro Most, Litvínov, Teplice vytvořena koordinační skupina, která se schází cca 1x za měsíc.

 

V měsících lednu a únoru do realizace projektu ve spolupráci s ÚP ČR, kontaktním pracovištěm v Mostě, v Litvínově a v Teplicích se zapojilo celkem 104 uchazečů o zaměstnání, a to 40 z Mostu, 25 z Litvínova a dále 39 z Teplic. Spolu s ostatními partnery je podpořeno v projektu celkem 166 klientů. Byly prováděny s účastníky individuální pohovory a osobní konzultace. Pro každého účastníka byla vytvořena a založena osobní složka.

 

U partnera OMNI TEMPORE o.p.s. od začátku projektu do konce února 2015 probíhala v oblasti nástrojů na podporu zaměstnanosti realizace vytvoření inovativního prvku „Metodiky individuálního koučinku s CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let“. Od února do dubna 2015 budou postupně realizovány „Motivační a aktivizační kurzy“ pro uchazeče o zaměstnání, kde si účastníci vytvoří životopisy a motivační dopisy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: PODPORA

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00189

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2010
Datum ukončení realizace projektu: 29.2.2012

Příjemce: Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Partner: Omni Tempore o.p.s.

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní  integraci osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených  na trhu práce a   odstranit veškeré bariéry znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb.

Konkrétně půjde o výběr 50 osob ze znevýhodněných skupin, kteří budou v evidenci Úřadů práce v Mostě a v Litvínově. Projekt počítá s komplexní službou pro nezaměstnané ze znevýhodněných skupin na trhu práce (osoby nad 50 let, osoby do 25 let s žádnou nebo nevyhovující kvalifikací, etnické menšiny, osoby zdravotně postižené apod.), od aktivizace přes vzdělávání až po pracovní uplatnění.

Hlavní aktivity projektu:

  • oslovení a výběr osob z cílové skupiny
  • poskytnutí služeb pracovní a bilanční diagnostiky
  • vybudování servisního centra sloužícího cílovým skupinám během projektu i po jeho skončení
  • motivace a aktivizace cílových skupin ke vstupu na trh práce
  • proškolení cílové skupiny v oblasti finanční gramotnosti
  • zajištění rekvalifikačního vzdělávání
  • zajištění výkonu odborných praktik u zaměstnavatelů
  • individuální a skupinové poradenství k posílení získání nezbytných  dovedností pro trh práce
  • zprostředkování nových dotovaných i nedotovaných pracovních míst.

Projekt je předkládán jako komplexní nástroj vedoucí k aktivizaci zástupců cílových skupin a k jejich motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Kontakt: Petr Pospíšil, Tel.: 731 565 595

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Učíme se jinak

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0019
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.13 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2011

Příjemce: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o. (7. ZŠ)

Partner: Omni Tempore o.p.s.

Mediální prezentace projektu Učíme se jinak (ke stažení).

Stručný obsah projektu:
Obecným cílem projektu je zavést nové vyučovací metody, formy i výukové činnosti včetně modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, a tak rozvinout klíčové kompetence žáků základních škol.

Specifické cíle projektu se soustřeďují na:

1) vytvoření multimediálních vzdělávacích programů
vypracování nových metodických materiálů pro pedagogy
2) implementování výuky anglického jazyka do předmětů škol. vzděl. programu
3) podpoření vzájemné e-komunikace: škola - učitel - žák - rodič, včetně elektronické třídní knihy
4) zvýšení počítačové gramotnosti žáků formou volnočasových kurzů počítačové grafiky a tvorby webových stránek
5) poskytnout žákům 8. a 9. tříd kvalitní servis při jejich volbě dalšího profesního rozvoje jednak osobními setkáními se zástupci regionálních zaměstnavatelů, jednak formou diagnostiky a kariérního poradenství

Aktuální činnost partnera:

1) naplňování databáze zaměstnavatelů pro přípravu setkání žáků s regionální zaměstnavateli

2) oslovování regionálních zaměstnavatelů

3) evaluace projektových aktivit (evaluace metodik pro multimediální výuku v Čj a AJ; příprava eval.dotazníků, atd.)

4) metodická podpora při přípravě multimediálních příprav v ČJ

5) pomoc při výběrovém řízení na Bilanční diagnostiku žáků v rámci projektu

Kontakt: Tomáš Zahradník (koordinátor) - 732/558590

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511