Čas návratu


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00190

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.3.05 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2010
Datum ukončení realizace projektu: 29.2.2012

Příjemce: OMNI TEMPORE o.p.s., Báňská 287, 43401 Most

Partner: Střední škola EDUCHEM, a.s., Okružní 128, 43513 Meziboří

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit motivaci a úsilí osob se zdravotním postižením vrátit se zpět na pracovní trh a získat udržitelné zaměstnání.

Specifické cíle projektu se soustřeďují na:

1.      vytvoření a implementaci rozsáhlého spektra diagnostických, ergodiagnostických, poradenských a rekvalifikačních aktivit ve prospěch cílové skupiny

2.      zajištění následné individuální péče, pracovních ochutnávek a zprostředkování zaměstnání

3.      realizaci širokého spektra doprovodných opatření ve prospěch cílové skupiny se snahou odstranit veškeré další bariery, bránící cílové skupině do projektu vstoupit

4.      zprostředkování udržitelného zaměstnání pro cílové skupiny

Aktuální činnost partnera:

1.      spolupráce při vypracování Zásad řízení projektu a zapojení do práce pracovních skupin a řídící struktury projektu
2.     evaluace projektových aktivit
3.     realizace poradenského programu pro cílové skupiny s místem bydliště v regionu Litvínovska
4.     zprostředkování zaměstnání prostřednictvím své akreditované agentury práce.

 

Kontakt: Květoslava Zůnová (projektový manažer) - 731565590

Datum vložení: 1.3.2010

 

Aktuality projektu :

Aktualita ze dne 28.2.2012

Celkové shrnutí realizace projektu „Čas návratu” - reg. číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00190

Projekt Čas návratu byl realizován v období od 1.3.2010 do 29.2.2012. Na projektu spolupracovali příjemce dotace OMNI TEMPORE o.p.s. a partner projektu Střední škola EDUCHEM, a.s..
V samém počátku realizace byl vytvořen dokument Struktura řízení projektu, kde byla nastavena pravidla řízení projektu. Dále byla ustanovena Rada rozvojového partnerství, Koordinační skupina Reportážní skupina a pět pracovních skupin. Týmem odborných metodiků byla vytvořena Metodika poradenského programu.
V červnu 2010 byla otevřena dvě poradenská centra (v Mostě a v Litvínově). Tato pracoviště byla v provozu až do samého ukončení projektu.
Do projektu postupně vstoupilo 48 účastníků (osoby se zdravotním postižením), z toho 24 v Mostě a 24 v Litvínově.
Všech 48 účastníků projektu absolvovalo poradenský program a byla jim vypracována výstupní zpráva z ergodiagnostiky a bilanční diagnostiky, což byly stěžejní dokumenty, o které se opíraly další postupy práce s klienty. Pro účastníky bylo připraveno celkem 14 vzdělávacích aktivit. Při výběru vzdělávacích aktivit se vycházelo z výstupů bilanční diagnostiky a ergodiagnostiky a zároveň byl respektován zájem účastníků a doporučení osobních poradců. Celkem absolvovalo různé vzdělávací aktivity 42 účastníků projektu.
Po celou dobu měli účastníci projektu k dispozici odborného poradce pro individuální poradenství. A celkem 33 účastníků projektu se zúčastnilo jedné ze čtyř pracovních ochutnávek.
Součástí realizace projektu byla i tzv. doprovodná opatření, kdy klientům bylo propláceno stravné, jízdné, poplatky za výpisy z trestních rejstříků či zdravotní dokumentace.
V průběhu realizace projektu odborní poradci ve spolupráci s partnerem projektu Střední školou EDUCHEM, a.s. usilovali o zprostředkování zaměstnání na nedotovaná pracovní místa na pracovní trh. Soustředili se zejména na zaměstnavatele vhodné pro občany se zdravotním postižením. Výsledkem bylo uzavření celkem 13 pracovních smluv (4 muži a 9 žen).
Na závěr realizace projektu se uskutečnil mainstreamingový pracovní workshop za účasti 31 účastníků, a to jak z řad příjemce, partnera projektu, spolupracující organizace, zástupců regionálních zaměstnavatelů, regionálního tisku atd..
Byla provedena evaluace Metodiky poradenského programu pro školitele, evaluace poradenských programů a vzdělávacích aktivit, evaluace pracovního workshopu.
Dále se uskutečnila závěrečná diseminační konference za účasti 56 účastníků z řad realizátora projektu, partnera projektu, spolupracujících organizací, zástupců Úřadu práce - krajské pobočky v Ústí nad Labem, zástupců regionálních zaměstnavatelů, vlastních účastníků projektu, zástupců regionálních tvůrců politik a regionálních tiskových agentur.
Na závěr realizace projektu byl zpracován audit.
Po celou dobu realizace projektu byla široká veřejnost informována prostřednictvím novinových článků v regionálním tisku.

 

Aktualita ze dne 16.2.2012

Dne 29. února 2012 končí projekt Čas návratu CZ.1.04/3.3.05/31.00190, jehož nositelem je obecně prospěšná společnost OMNI TEMPORE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Jde o projekt, který se zaměřil na podporu lidí se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce. Z celkového počtu 48 účastníků se podařilo postupně umístit 16 osob do zaměstnání. V průběhu celého období projektu spolupracovali všichni účastníci se svými osobními poradci na tvorbě individuálních plánů, kde se promítly výstupy z bilanční diagnostiky (osobnostní vlastnosti a schopnosti) , ergodiagnostiky (lékařská a sociální anamnéza). Každý účastník konzultoval své představy o vhodných rekvalifikačních kurzech a následném uplatnění na trhu práce právě v návaznosti na tyto výstupy. Z rekvalifikačních kurzů byl zájem o Obsluhu osobního počítače - v různých obtížnostních stupních, Pracovníka v sociálních službách, Administrativního pracovníka, Obsluhu vysokozdvižného vozíku, Řidičský průkaz sk.B, Účetnictví, Práce s mechanizačními prostředky a motorovou pilou.
Posledně jmenované kurzy se uskutečnily ve dnech 21.11. - 29.11.2011 prostřednictvím společnosti ForAgria - vzdělávacího střediska lesnictví a zemědělství o.p.s. nastoupili do něj 2 klienti projektu Čas návratu. V rámci této rekvalifikace se klienti naučili provádět pěstební práce, konstrukce a obsluhu jednotlivých strojů - křovinořez, jamkovač, postřikovače, plotostřihy, adaptéry včetně bezpečnosti práce s těmito prostředky. Po teoretické výuce si klienti vyzkoušeli dané pracovní činnosti i v terénu.

Oba tyto kurzy absolvoval i pan Bohumil Otřísal z Mostu, který marně hledá práci již 3 roky. V průběhu svého zapojení do projektu se v rámci rekvalifikačního kurzu zdokonalil v práci s počítačem. Dále absolvoval rekvalifikační kurz Práce s mechanizačními prostředky a svoje dovednosti si ještě rozšířil v rámci rekvalifikačního kurzu Práce s motorovou pilou. Všechny rekvalifikační kurzy zhodnotil jako velice prospěšné pro jeho hledání možností pracovního uplatnění na trhu práce. Rovněž ze strany realizátora výše uvedených dvou kurzů byl pan Otřísal hodnocen velice kladně a pozitivně. Jak uvedl p. Koldus ze společnosti ForAgria : „Pan Otřísal se velice aktivně zapojoval do výuky, a to především v její praktické části. Zajímal se i o údržbu používaných pracovních nástrojů. Svému potencionálnímu zaměstnavateli v uvedených činnostech by byl jistě svou pracovitostí velikým přínosem.”

 

Aktualita ze dne 14.12.2011

V projektu Čas návratu jsme postoupili zase o krůček dále. V období mezi srpnem a prosincem letošního roku jsme zrealizovali 5 dalších rekvalifikačních kurzů, a to Obsluha motovozíků, Pracovník v sociálních službách, Účetnictví s využitím VT, Práce s mechanizačními prostředky a Práce s motorovou pilou a dva rekvalifikační kurzy ještě probíhají – Řidičský průkaz skupiny „B“ a Pracovník v sociálních službách v Litvínově.

Celkem od začátku realizace projektu obdrželo k dnešnímu dni již 40 účastníků rekvalifikačních kurzů Osvědčení o absolvování.

Do zaměstnání nastoupilo celkem 16 účastníků projektu a 7 účastníků projektu ukončilo účast z jiného důvodu (odhlášení z ÚP, zdravotní důvody, invalidní či starobní důchod, vyčerpání všech možností).

K 30.11.2011 ukončilo svou účast v projektu 11 účastníků prvního cyklu a dalším 4 účastníkům byla prodloužena účast v projektu z důvodu absolvování rekvalifikačního kurzu.

V projektu nadále zůstává 14 účastníků, z toho 8 v Litvínově a 6 v Mostě.

 

Aktualita ze dne 17.8.2011

Před rokem se odstartovala pro klienty aktivní část projektu, který je orientován na zdravotně handicapovanou cílovou skupinu z Mostecka a Litvínovska a jehož nositelem je OMNI TEMPORE o.p.s. a partnerem SŠ EDUCHEM, a.s.. Po absolvování úvodního motivačního programu, při kterém byla každému klientovi provedena bilanční diagnostika a ergodiagnostické vyšetření se klienti při individuálním poradenství ve spolupráci se svými projektovými asistenty rozhodovali o volbě následné vhodné rekvalifikace. Od začátku února 2011 se klienti postupně zapojovali do kurzů: Pracovník v sociálních službách, Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Administrativní pracovník, dále pak vybraní zájemci absolvovali kurz ŘP skupiny „B“, či kurz na vysokozdvižný vozík.

Pracovní skupina ve spolupráci s partnerem projektu vyhledává v rámci celé doby trvání projektu, který odstartoval dne 1.3.2011 a ukončen bude 29.2.2012, vhodná volná pracovní místa pro handicapované klienty. Do dnešního dne od zahájení projektu nastoupilo do zaměstnání celkem 14 osob z celkového počtu 48 těch, kteří podepsali dohodu o vstupu do projektu. Nejvíce klientů - celkem 10 osob, našlo uplatnění ve společnosti SAPRIL s.r.o., která připravila pro zájemce opakovanou prezentaci svých aktivit. Další uplatnění nalezli účastníci projektu v těchto společnostech: FEHAS GROUP v Komořanech, ZŠ a MŠ Litvínov, TESCO s.r.o. Litvínov a PRIMEDs.r.o. taktéž v Litvínově.

Projektoví asistenti budou pokračovat se zbývajícími účastníky projektu v individuálním poradenství, zapojování do vybraných rekvalifikačních kurzů a aktivním vytipovávání vhodných volných pracovních míst.

 

Aktualita ze dne 31.3.2011

V měsíci lednu 2011 jsme provedli šetření mezi účastníky projektu zaměřené na jejich zájem o vstup do rekvalifikačních kurzů. Zároveň se vycházelo z výstupů bilanční diagnostiky a ergodiagnostiky, kdy každý klient dostal doporučení od svého osobního poradce na konkrétní rekvalifikační kurz. V konečném důsledku však bylo respektováno i rozhodnutí klienta.

Rekvalifikační kurzy byly zahájeny dne 7.2.2011 otevřením kurzu „Pracovník v sociálních službách”, do kterého nám nastoupily 2 ženy. V měsíci březnu byl zahájen rekvalifikační kurz „Základy obsluhy osobního počítače” s účastí 3 klientů projektu „Čas návratu”. Na duben 2011 připravujeme zahájení rekvalifikačního kurzu „Obsluha osobního počítače”, který bude na tento navazovat.

Od samého počátku realizace projektu jsme se zaměřili na intenzivní vyhledávání volných pracovních míst pro zdravotně handicapovanou cílovou skupinu. K tomuto účelu byla ustanovena pracovní skupina v čele s partnerem projektu, která se schází cca 1x do měsíce

Pracovní skupina si zmapovala pracovní trh na Mostecku a Litvínovsku. Na základě vytypovaných pracovišť, která zaměstnávají osoby se zdravotním postižením se uskutečnila i pracovní ochutnávka ve společnosti Sapril s.r.o. v listopadu 2010. Ještě tento měsíc nastoupila do zaměstnání k této společnosti jedna účastnice projektu. V listopadu 2011 nastoupil další klient do fi. FEHAS GROUP v Komořanech u Mostu.

V uplynulém období postupně našlo uplatnění ve společnosti Sapril s.r.o. dalších 6 účastníků projektu a v lednu a únoru 2011 potom další 2. To znamená, že k 31.3.2011 nastoupilo do zaměstnání celkem 10 účastníků projektu.

 

Aktualita ze dne 13.12.2010

V prvních měsících realizace byla vytvořena dvě poradenská centra - jedno v Mostě a druhé v Litvínově.

Do projektu postupně nastoupilo 49 účastníků, z toho 25 v Litvínově a 24 v Mostě. Všechny účastníky spojuje jeden (a to zásadní) problém - zdravotní handicap.

K dnešnímu dni účastníci projektu absolvovali poradenský program.

Tento speciální program pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením zahrnoval mimo jiné i  ergodiagnostickou část, včetně vstupní lékařské a sociální anamnézy a pracovní diagnostiky. Současně byla provedena i bilanční diagnostika, k odkrytí klientových schopností a možností z pohledu osobnostních vlastností. Na závěr poradenského programu byla uspořádána konference klíčových expertů ke zhodnocení pracovních možností a příležitosti jednotlivých účastníků z hlediska jejich zdravotního a osobnostního potenciálu.

O tyto výstupy se budou opírat osobní poradci, kteří poskytují každému účastníkovi tzv. individuální poradenstí,  v rámci kterého se bude hledat pracovní uplatnění na trhu práce šité přesně na míru jednotlivých účastníků.

Projekt Čas návratu je dlouhodobý - o klienty bude tým pracovníků OMNI TEMPORE o.p.s. a Střední školy EDUCHEM a.s. pečovat až do února roku 2012.

Zpracovala : Květoslava Zůnová

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511