Název projektu: Znovuzačlenění na trh práce i po padesátce - NAŠE ŠANCE

(zkrácený název "NAŠE ŠANCE")

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059

Doba realizace projektu: 1.4.2017 až 31.3.2019


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížení počtu uchazečů o zaměstnání ve věku 50 a více let s nízkou úrovní kvalifikace (CS) z regionu Mostecka a Lounska, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací a věkovým znevýhodněním, a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů.
Cílem projektu je prostřednictvím individuální a skupinové práce s CS odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které CS brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání.

Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

  • koordinaci a evaluaci projektových aktivit
  • šíření povědomí o projektu a výběr cílové skupiny do projektu - 3 cykly
  • vybudování a provoz 2 kontaktních poradenských center
  • zvýšení osobní motivace pomocí motivačního a aktivizačního kurzu
  • realizace pracovní a bilanční diagnostiky u vybraných klientů
  • zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
  • zprostředkování zaměstnání a vytváření nových pracovních míst
  • vyplácení doprovodných opatření pro eliminaci finančních nákladů účastníků projektu

 

Cílové skupiny

  • osoby s kumulací handicapů na trhu práce
  • osoby nad 50 let s nízkou úrovní kvalifikace

Kontaktní poradenská centra:

Kontaktní poradenské centrum MOST – E. Basse 1142, Most, (budova SSŠMEP); kontaktní osoba: Jana Antonínová, antoninova@omni-tempore.cz; 734 574 090

Kontaktní poradenské centrum LOUNY – Na Valích 387, Louny, (bývalá kavárna ve dvorku); kontaktní osoba: Marie Kollerová, kollerova@omni-tempore.cz; 734 575 091


Realizační tým:

Příjemce – OMNI TEMPORE o.p.s.; 

Kontaktní osoba – Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, bartipanova@omni-tempore.cz, 739 046 457

 

Průběh projektu:

Aktualizace k 1.3.2019

Březen je poslední měsíc realizace projektu. Pro vybrané klienty proběhne kurz Obsluha osobního počítače pro pokročilé. Kurz bude probíhat v Mostě. V případě zájmu kontaktujte svou osobní proadkyni.

Individuální a skupinové poradenství poběží až do 29.3. (pátek). Projekt končí 31.3. v neděli. 

Aktualizace k 31.12.2018

Proběhli a probíhají nám v projektu rekvalifikační kurzy (VZV, počítače, řidičský průkaz sk. B) a běží pro vybrané klienty bilanční diagnostika. Pracovník pro trh práce vyhledává klientům pracovní místa, již však pouze nedotovaná. Všechny dotovaná místa byla v rámci projektu obsazena.


Aktualizace k 31.10.2018

Stále máme zejména v Lounech volnou kapacitu pro vstup do projektu. V případě zájmu kontaktujte buď konkrétního osobního poradce (kontakty viz výše) nebo svou zprostředkovatelku na úřadu práce.

V říjnu a listopadu probíhá bilanční diagnostika u vybraných klientů projektu. O všech termínech či podkladech vás bude informovat vaše osobní poradkyně.

Od září nám probíhají rekvalifikační kurzy - řidičský průkaz sk. B v Mostě, VZV v Mostě a Lounech, pracovník v sociálních službách v Litvínově. Připravujeme další rekvalifikační a vzdělávací kurzy (základy obsluhy osobních počítačů, kurz pro pracovníky v sociálních službách, VZV, atd.). V případě zájmu kontaktujte svou osobní poradkyni.


V současné době probíhají dovýběry do III. cyklu projektu jak v Lounech! Termín nástupu nových klientů je do konce roku 2018! V případě zájmu, prosím, kontaktujte svého poradce na úřadu práce v Lounech nebo naše KPC v Lounech.


Aktualizace k 31.8.2018

Během posledního období probíhaly v projektu veškeré aktivity, které nabízí. Proběhly výběry do II. i III. cyklu projektu jak v Mostech tak i v Lounech. Vzhledem k nižší naplněnosti projektu v Lounech je možné vstoupit i individuálně a to do konce roku 2018.

Průběžně pokračuje poskytování individuálního poradenství a skupinové poradenství - zejména se jedná o workshopy s regionálními zaměstnavateli a exkurze do závodů v regionu.

V srpnu a září 2018 probíhá pracovní diagnostika a bilanční diagnostika u vybraných účastníků projektu.

Od září se rozběhnou rekvalifikační kurzy - kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, autoškola sk. B, vysokozdvižný vozík, obsluhy počítače, atd. V případě zájmu kontaktujte naše KPC a osobní poradkyně.

Průběžně probíhá zprostředkování zaměstnání pro naše klienty a to jak na nově vytovřených dotovaných pracovních místech tak i na uvolněných či nově vytvořených nedotovaných pracovních místech.


Aktualizace k 30.9.2017

Během letního období pokračovala realizace klíčových aktivit. Jednalo se zejména o:

KA 01 - koordinace a evaluace projektových aktivit - byly vyhodnoceny první evaluační dotazníky z MAK

KA 03 - kontaktní poradenská centra - v Mostě a v Lounech poskytovala osobní poradenství formou individuálních schůzek s klienty, asistence na pracovních pohovorech a příprava skupinového poradentsví.

KA 05 - vybraní účastníci zahájili pracovní a bilanční diagnostiku. V Mostě byla aktivita v září i ukončena, v Lounech pohovory s psychologem v rámci BDG budou až v říjnu 2017.

KA 08 - průběžně probíhá zprostředkování zaměstnání. Cca 5 klientů bylo umístěno na uvolněná nedotovaná pracovní místa, u 2 klientů byly vyřizovány podklady k nástupu na dotovaná pracovní místa.

KA 09 - doprovodná opatření - průběžně dochází k proplácení doprovodných opatření a to zejména cestovného do KPC.


Aktualizace ze dne 30.6.2017

Během prvních 3 měsíců realizace projektu byly zahájeny a probíhaly 5 klíčových aktivit projektu.

Jednalo se o:

KA 01 - koordinace a evaluace projektových aktivit - kdy byla sestavena koordinační skupina a vytvořeny evaluační dotazníky dle evaluační strategie projektu

KA 02 - šíření povědomí o realizaci projektu, osobní kontaktování, výběr a vstup zástupců CS osob ve věku 50 a více let s nízkou úrovní kvalifikace do projektu - probíhala propagační a kontaktní kampaň, kontaktování potenciálních zástupců CS prostřednictvím realizačního týmu projekt, pracovníků úřadu práce a dalších relevantních subjektů na trhu práce. Na začátku června bylo do projektu do 1. cykly (ze 3) vybráno celkem 26 osob a to 10 osob v Lounech a 16 osob v Mostě.

KA 03 - kontaktní poradenská centra - v Mostě a v Lounech byla vybudována 2 KPC, v nichž se odehrává většina projektových aktivit. KPC jsou vždy zvolena blízko MHD a v docházkové vzdálenosti od středu města, aby byl zajištěn přístup všech zástupců CS. KPC mají prostor jak pro individuální práci s klientem, tak i pro práci ve skupinách. Bylo zahájeno osobní poradenství formou vstupních schůzek s klienty a administrací jejich vstupu do projektu.

KA 04 - motivační a aktivizační kurzy - v červnu byly realizovány MAK a to v obou KPC v Mostě a v Lounech. MAK ukončili úspěšně všichni vstoupivší klienti.

KA 09 - doprovodná opatření - již během prvních měsíců realizace projektu docházelo k proplácení doprovodných opatření a to zejména cestovného do KPC a na MAK.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511