„Network – specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání

 a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje"

Informace o projektu:

Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zkrácený název projektu: Network

Název projektu anglicky: Network – special and expert network for lifelong learning support and competitive Ústí Region

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/03.0019


Zahájení projektu: 1.9.2012
Ukončení projektu: 31.8.2014
Doba trvání: 24 měsíců
Rozpočet projektu: 3.852.617,40Kč


Začátkem září 2012 společnost OMNI TEMPORE o.p.s. začala realizovat projekt „Network – specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje“, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož hlavním cílem je podpořit nabídku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, posílit informovanost o této nabídce, a tak podpořit rozvoj vzdělanostní společnosti a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a nestandardní principy v rámci sítě.


Realizátor projektu: OMNI TEMPORE o.p.s.

Partner projektu: Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.  


Hlavní aktivity projektu jsou zaměřeny na:

- vytvoření odborné sítě institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

- identifikaci hlavních problémů v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje i trhu práce v regionu Ústeckého kraje včetně doporučení pro implementaci dalšího vzdělávání

- vytvoření metodiky komplexního systémového záměru pro podporu konkurenceschopnosti Ústeckého kraje

- realizaci marketingové kampaně k podpoře informovanosti i motivaci cílových skupin k účasti na dalším vzdělávání  

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci vzdělávacích institucí a účastníci dalšího vzdělávání, zejména osoby s nízkou mírou relevantní kvalifikace či s kvalifikací nevhodnou pro potřeby regionálního trhu práce.


Březen – květen 2013

V rámci projektu byla vytvořena odborná síť institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání, která spolupracuje na tvorbě „Metodiky komplexního systémového projektového záměru pro podporu konkurenceschopnosti Ústeckého kraje“ (dále jen „Integrovaný program“) včetně dalšího vzdělávání, ve vazbě na specifika místního trhu práce.

Ukončena byla realizace marketingové kampaně k podpoře informovanosti i motivaci cílových skupin k účasti na dalším vzdělávání a identifikace hlavních problémů v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje i trhu práce v regionu Ústeckého kraje, ze které bude „Integrovaný program“ vycházet.


Červen – srpen 2013

Členové vytvořené odborné sítě začali zpracovávat podklady pro tvorbu „Integrovaného programu“ (rozbor současného stavu Ústeckého kraje, regionální specifikace, SWOT analýzy jednotlivých okresů Ústeckého kraje) a konkrétní projektové záměry v členění stanovených strategických priorit.


Září – listopad 2013

Pokračovaly práce na tvorbě „Integrovaného programu“, zpracování projektových záměrů. Členové odborné sítě přenášeli již vytvořené výstupy dále mezi zástupce zabývající se problematikou dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, návrhy projektových záměrů prodiskutovávali se zástupci zaměstnavatelů, a to především z hlediska potřeb budoucího trhu práce, dosavadní výstupy a záměry předávali dále zástupcům pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jejímiž členy jsou i zástupci samosprávy, hospodářských komor, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí, KÚÚK, HSR - ÚK aj.


Uskutečněny byly dvě krátkodobé zahraniční odborné stáže, a to do Skotska a do Slovinska s cílem přenesení zahraničních zkušeností z oblasti organizace dalšího vzdělávání a systému jeho řízení do České republiky a zejména do Ústeckého kraje.

Program obou zahraničních krátkodobých stáží byl zaměřen na získání poznatků místního trhu práce, představení hlavních institucí zabývajících se problematikou dalšího vzdělávání v obou zemích, představení programů zaměřených na rozvoj partnerství, individuálních potřeb nezaměstnaných, možnosti dalšího vzdělávání, podporu mladých lidí, kteří jsou ohroženi "vypadnutím" ze vzdělávacího procesu, ale také i na možnosti a potřeby dalšího poradenství atd.

Získané informace a zahraniční zkušenosti budou následně využity v rámci zpracování "Integrovaného programu“.  


Prosinec 2013 – únor 2014

Členové vytvořené odborné sítě institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji zpracovávali, připomínkovali, doplňovali konkrétní návrhy projektových záměrů „Integrovaného programu“, který obsahuje několik částí, a to:

  • Podporu dílčích projektů v rámci dalšího vzdělávání zejména dle potřeb zaměstnavatelů
  • Více pracovních příležitostí pro všechny, kteří pracovat chtějí
  • Podporu výchovy a vzdělávání k podnikavosti a podpoře talentů
  • Krátkodobé pracovní stáže a pracovní kompetence
  • Technickou kariéru

Průběžné výstupy projektu, především projektové záměry vytvořené v rámci „Integrovaného programu“ byly projednávány se zástupci zaměstnavatelů, zástupci pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a také se zástupci vzdělávacích institucí.

V rámci workshopu Týdnů vzdělávání dospělých v Ústeckém kraji se uskutečnil seminář, na kterém byl účastníkům představen realizovaný projekt Network, ale především jeho dosavadní výstupy. Účastníci byli seznámeni se zpracovávaným „Integrovaným programem“, s jednotlivými dosud zpracovanými projektovými záměry, byli také informováni o připravované realizaci pilotního ověření „Integrovaného programu“.

Realizací tohoto semináře se podařilo informovat zástupce vzdělávacích institucí, AIVD, OSVČ, ÚP ČR aj. a představit jim již dosud zpracované výstupy realizovaného projektu, pracovní verze a náměty projektových záměrů a informovat je o následné pilotáži zpracované metodiky "Integrovaného programu".

Zahájeny byly také přípravné práce pilotního ověření „Integrovaného programu“, které bude realizováno v dubnu 2014.


Březen – květen 2014

V tomto období byly dopracovány jednotlivé části „Integrovaného programu“ a „Integrovaný program“ byl připraven k jeho následnému pilotnímu ověření, kterého se 11.4.2014 účastnili zástupci vzdělávacích a poradenských organizací, zástupci státní správy a zástupce KÚÚK.

Zpracované výstupy „Integrovaného programu“ členové vytvořené odborné sítě institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji konzultovali se zástupci měst, zaměstnavatelů, členů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, RRLZ ÚK i hospodářské komory.

V průběhu tohoto období byla zahájena také evaluace vytvořeného "Integrovaného programu", jejímž cílem je ujistit se, že nastavený obsah a forma vytvořené "Integrovaného programu" plně odpovídá potřebám cílových skupin. Tato evaluace bude průběžně směrována na účastníky dalšího vzdělávání, zástupce vzdělávacích institucí a také i na poskytovatele vzdělávacích služeb.

Evaluace „Integrovaného programu“ je a bude realizována na základě vyplnění evaluačních dotazníků a také i na základě řízených rozhovorů, které vedou metodici, kteří "Integrovaný program" vytvářeli.

Na 6. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje dne 30.5.2014 v Děčíně byla členům „Rady“ představena dosavadní realizace projektu a jeho dosavadní výstupy.


Červen – srpen 2014

V tomto závěrečném monitorovacím období byli členové vytvořené odborné sítě institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji zapojeni do závěrečné evaluace vytvořeného „Integrovaného programu podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu“, které se účastnilo celkem 80 účastníků, a to poskytovatele vzdělávacích služeb, pracovníci vzdělávacích institucí a účastníci dalšího vzdělávání, všichni z Ústeckého kraje.

Evaluace byla zaměřena na obsah a formu vytvořeného „Integrovaného programu“, na to, zdali vytvořený „Integrovaný program“ odpovídá potřebám cílových skupin, regionálnímu trhu práce a potřebám Ústeckého kraje.

Členové vytvořené odborné sítě se také společně se zástupci vzdělávacích institucí účastnili odborných workshopů, na kterých byl dne 21.8.2014 a 28.8.2014 představen finálně vytvořený „Integrovaný program“.

Projekt byl dne 31.8.2014 ukončen.


Září 2014 – srpen 2015 – první rok udržitelnosti projektu

V tomto prvním roce udržitelnosti výstupů projektu byl vytvořený "Integrovaný program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu" nadále využíván v rámci vytvořené sítě subjektů a expertů zaměřených na problematiku dalšího vzdělávání cílových skupin Ústeckého kraje a byl využíván v rámci přípravy, tvorby a realizace navazujících projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Některé projektové náměty a záměry vytvořené v rámci "Integrovaného programu podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu" byly zapracovány do některých vyhlášených výzev a následné realizace projektů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (především v oblasti posílení aktivních politik zaměstnanosti pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj - vyhlášená výzva 2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj), Operačního programu Zaměstnanost (vyhlášená výzva - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro Ústecký a Karlovarský kraj, výzva na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo - hl m. Prahu, výzva - Nástroje APZ II).


Projekty realizované v rámci OP LZZ výše uvedených výzev byly zaměřené na handicapové osoby, osoby starší 50 let, osoby do 25 let věku, na podporu mladých absolventů středních a vysokých škol v okresech Ústeckého kraje, Karlovarského kraje a Moravskoslezského kraje.

Navazující připravované projekty v rámci OPZ jsou zaměřeny na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování - mimo hl m. Prahu, podporu osob, zejména starších; nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; podporu mladých lidí do 29 let věku.


Září 2015 - srpen 2016 - druhý rok udržitelnosti projektu

V rámci druhého roku udržitelnosti výstupů projektu byl vytvořený "Integrovaný program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu" nadále využíván, a to v rámci realizace navazujících projektů financovaných z OP Zaměstnanost.

V rámci druhého roku udržitelnosti výstupů projektu byly některé projektové záměry vytvořené v rámci "Integrovaného programu" zapracovány do výzev a následné realizace projektů OP Zaměstnanost.

Jednalo se především o prioritní osu 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční prioritu 1.5 - Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí "Záruky pro mladé lidi", a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo profesní přípravě včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Jednalo se o výzvu č. 03_15_116 pro region NUTS II Severozápad - Kraje.

V rámci této výzvy byly zpracovány 2 projektové žádosti Ústeckého kraje, a to projekt CESTA a projekt TRANSFER, které byly předloženy ke schválení na MPSV  a které byly schváleny a doporučeny k financování.


Dále se jednalo o vyhlášené výzvy na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly č. 03_16_053, 03_15_040, které byly zaměřeny na zvýšení míry zaměstnanosti především starších osob, nízkokvalifikovaných osob a osob znevýhodněných.


Navazující připravované projektové záměry v rámci OP Zaměstnanost jsou zaměřeny na aktivní začleňování, rovné příležitosti mužů a žen, na přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání, neaktivní osoby, dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby vzdálené trhu práce.


FOTOGALERIE:


 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511